برگزاری جلسه جهت تهیه پک های بهداشتی و توزیع بین مددجویان تحت پوشش با همکاری پایگاه سلامت اجتماعی