حضور پرسنل اورژانس اجتماعی به همراه کارکنان اداره در مراسم 22 بهمن